Formularz rekrutacyjny

Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*:


Imię rodzica/opiekuna prawnego*:


E-mail*:

Telefon*:

Imię i nazwisko dziecka*:

Wiek*:

Data urodzenia*:

Województwo*:

Wybór programu*:


Oświadczam że moje dziecko uczestniczyło w kursach/szkoleniach/warsztatach z tej samej tematyki w przeciągu ostatniego roku szkolnego*:*pole obowiązkowe

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (017) 866 12 59.

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem uzyskanych przez Pana/Paną danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
2) Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie RAI na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6) Dane osobowe będą przechowywane na czas rekrutacji do projektu Regionalna Akademia Inspiracji.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Projekt „Regionalna Akademia Inspiracji” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.